Nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije


Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10–ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.) i članka 4. Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (»Narodne novine« broj 8/16, 126/21.), Tehnička škola objavljuje:

 

POZIV

UČENICIMA KOJI ŽELE NASTAVITI OBRAZOVANJE ZA VIŠU RAZINU KVALIFIKACIJE U STATUSU REDOVITOG UČENIKA

 

I.

Učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine može nastaviti obrazovanje u četverogodišnjem strukovnom programu obrazovanja u statusu redovitoga učenika.

 

II.

Programi za stjecanje više razine kvalifikacije:

 1. Strojarski računalni tehničar
 2. Tehničar za računalstvo
 3. Tehničar za mehatroniku
 4. Elektrotehničar
 5. Tehničar za logistiku i špediciju
 6. Arhitektonski tehničar

 

III.

Uvjeti za nastavak obrazovanja iz točke I. su:

 

 • da nije prošlo više od dvije godine od dana završetka trogodišnjeg obrazovnog programa,
 • da se traži nastavak obrazovanja u pravilu unutar istog obrazovnog sektora u kojem je stečeno prethodno strukovno obrazovanje,
 • da je prosjek ocjena svih razreda strukovnog obrazovanja najmanje 3.50 zaokružen na dvije decimale
 • iznimno od prethodnog podstavka, obrazovanje može nastaviti i učenik čiji prosjek ocjena svih razreda strukovnog obrazovanja iznosi manje od 3.50 zaokruženo na dvije decimale, o čemu odlučuje Nastavničko vijeće

 

IV.

Ostvarivanje prava nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje nastavničko vijeće srednje škole.

 

V.

Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnoga učenika obvezan je do 5. srpnja 2022. podnijeti školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja uz koji je obvezan priložiti izvornike ili preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju.

Nepotpune zahtjeve škola će vratiti na izmjenu i dopunu, a zahtjeve pristigle nakon roka, odnosno izmjene i dopune nepotpunih zahtjeva pristigle nakon roka iz stavka 1. ove točke, škola neće razmatrati.

Zahtjev se šalje na obrascu koji je sastavni dio ovog poziva.

 

VI.

O zahtjevu iz točke V. ovoga poziva škola u kojoj učenik želi nastaviti obrazovanje odlučuje rješenjem.

Rješenjem kojim se učeniku odobrava nastavak obrazovanja utvrđuje se rok do kojega učenik mora položiti razlikovne i/ili dopunske ispite te izvršiti sve obveze, kao i sve druge važne pojedinosti vezane uz nastavak obrazovanja.

Učenik kojemu je odobren nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije upisuje se u školu putem upisnice dostupne na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za obrazovanje i mrežnim stranicama škole.

 

U Slavonskom Brodu, 15. lipnja 2022. godine                                  RAVNATELJICA

                                                                                                      Vikica Lukić, dipl. inž. el.

POZIV NASTAVAK OBRAZOVANJA


 • TERMINI POLAGANJA RAZLIKOVNIH ISPITA ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA ZA VIŠU RAZINU KVALIFIKACIJE ZA SMJER – STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR

 

 

Datum objave: 30.9.2022.