Učenički servis


Tehnička škola Slavonski Brod – posrednik za privremeni rad redovnih učenika

Tehnička škola Slav. Brod kao ovlašteni posrednik temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Klasa: UP/I-102-02/10-02/1, Urbroj: 526-08-02-03/1-10-2 od 13. srpnja 2010. godine obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika.

Za učlanjenje u učenički servis (dobivanje članske iskaznice) potrebno je:

– imati navršenih 15 godina života

– potvrda srednje škole o redovitom školovanju za tekuću školsku godinu

– 2 fotografije

– MBG i OIB učenika

– broj otvorenog žiro-računa na ime učenika

Važenje članske iskaznice se produžava temeljem potvrde o redovnom školovanju za tekuću školsku godinu.

 

Za izdavanje ugovora potrebni su:

članska iskaznica

– podaci o poslodavcu (puni naziv i adresa, tel./fax., MB i OIB, ime i prezime zakonskog zastupnika)

– podaci o vrsti poslova koju će učenik obavljati i datum početka rada

– pisana suglasnost roditelja/skrbnika za maloljetne učenike (roditelj/skrbnik je dužan potpisati suglasnost u uredu posrednika uz predočenje osobne iskaznice)

 

Tehnička škola Slav. Brod (posrednik) izdaje ugovor učeniku prije početka rada.

Ugovor sklapa učenik uz supotpis roditelja/skrbnika ukoliko je maloljetan s poslodavcem, a uz posredovanje škole. Ugovor se izdaje u četiri istovjetna primjerka.

Posebne zakonske odredbe vezane za rad maloljetnika:

Maloljetni učenici mogu obavljati poslove samo pod uvjetima utvrđenim Zakonom o radu («NN» br. 149/09.) i Pravilnikom o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik («NN» br. 62/10.), Pravilnika o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati («NN» br. 62/10.), te Pravilnikom o obavljanju djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju («NN» br. 39/09.).

Maloljetni učenici mogu raditi na drugim poslovima samo nakon prethodnog pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti. Troškovi zdravstvenog pregleda terete poslodavca.

Zarade učenicima se isplaćuju isključivo putem njihovih žiro računa.

Za sve dodatne informacije obratite se na kontakt brojeve Tehničke škole.

 

 

 

 


Informacije

Tajnik: 091 7694 437