Natječaji

TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
E. Kumičića 55, 35000 Slavonski Brod

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12., 126/12.,94/13.,152/14. i 7/17.) i Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, KLASA: 011-01/18-01/00178; URBROJ: 533-05-18-0002 od 10.12.2018. godine., TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD raspisuje

NATJEČAJ      

za zasnivanje radnog odnosa

  1. nastavnik/ca stručnih predmeta –  elektrotehnika

neodređeno radno vrijeme

– nepuno radno vrijeme – 17 sati nastave tjedno                                      

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju i drugim pozitivnim propisima.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis,
  2. dokaz o stručnoj spremi,
  3. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  4. rodni list,
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca).

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Osobe koje imaju pravo prednosti pod jednakim uvjetima sukladno posebnim propisima, dužne su pozvati se na to pravo, i dostaviti dokaze po kojima ostvaruju navedeno pravo.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole (www.tssb.hr) i oglasnoj ploči škole, na adresu:

 

Tehnička škola

Eugena Kumičića 55

35000 Slavonski Brod

s naznakom – „za natječaj – elektrotehnika“

 

Natječajna dokumentacija neće  se vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Tehničke škole: http://tssb.hr/natjecaji/.

 

                                                                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                                                              Vikica Lukić, dipl. inž. el.

 

 

 

Natječaj objavljen 21. 1. 2019.