Natječaji

 TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
E. Kumičića 55, 35000 Slavonski Brod

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12., 126/12.,94/13.,152/14.,7/17. 68/18.) i Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, KLASA: 602-03/18-07/00204; URBROJ: 533-05-18-0002 od 1.6.2018. godine, TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD raspisuje

NATJEČAJ    

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno nepuno radno vrijeme

1 spremač/ica

            – neodređeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, člankom 105.

Rok za prijavu je  8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama škole.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi,
 3. dokaz o radnom stažu(elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 4. rodni list,
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca).

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole(www.tssb.hr), na adresu:

Tehnička škola

Eugena Kumičića 55

35000 Slavonski Brod

s naznakom – „za natječaj – spremač/ica“

Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Tehničke škole:http://tssb.hr/natjecaji/.

 

                                                                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                                                              Vikica Lukić, dipl. inž. el.

 

 

Natječaj objavljen 13. 9. 2018. 

 TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
E. Kumičića 55, 35000 Slavonski Brod

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12., 126/12.,94/13.,152/14. i 7/17.) TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD raspisuje

NATJEČAJ    

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno

 

 1. Nastavnik/ca hrvatskog jezika

            – 7 sati u nastavi

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju i drugim pozitivnim propisima.

Rok za prijavu je  8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama škole.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi,
 3. dokaz o radnom stažu(elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 4. rodni list,
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca).

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole(www.tssb.hr), na adresu:

Tehnička škola

Eugena Kumičića 55

35000 Slavonski Brod.

s naznakom – „za natječaj – hrvatski jezik“

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Tehničke škole:

http://tssb.hr/natjecaji/.

 

                                                                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                                                              Vikica Lukić, dipl. inž. el.

 

 

Natječaj objavljen 23. 8. 2018. 

 TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
E. Kumičića 55, 35000 Slavonski Brod

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12., 126/12.,94/13.,152/14. i 7/17.) TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD raspisuje

NATJEČAJ    

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno

 1. Nastavnik/ca engleskog jezika

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju i drugim pozitivnim propisima.

Rok za prijavu je  8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama škole.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi,
 3. dokaz o radnom stažu(elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 4. rodni list,
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca).

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole(www.tssb.hr), na adresu:

Tehnička škola

Eugena Kumičića 55

35000 Slavonski Brod.

s naznakom – „za natječaj – engleski jezik“

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Tehničke škole:

http://tssb.hr/natjecaji/.

 

                                                                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                                                              Vikica Lukić, dipl. inž. el.

 

 

Natječaj objavljen 23. 8. 2018. 

 TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
E. Kumičića 55, 35000 Slavonski Brod

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12., 126/12.,94/13.,152/14. i 7/17.) TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD raspisuje

NATJEČAJ    

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno

 1. Stručni suradnik pedagog

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju i drugim pozitivnim propisima.

Rok za prijavu je  8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama škole.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi,
 3. dokaz o radnom stažu(elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 4. rodni list,
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca).

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole(www.tssb.hr), na adresu:

Tehnička škola

Eugena Kumičića 55

35000 Slavonski Brod.

s naznakom – „za natječaj – stručni suradnik pedagog“

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Tehničke škole:

http://tssb.hr/natjecaji/.

 

                                                                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                                                              Vikica Lukić, dipl. inž. el.

 

 

Natječaj objavljen 23. 8. 2018.